14 / 12 / 2020

Regulamin serwisu
Storm Streaming

 • Wstęp
  • Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników witryny internetowej dostępnej pod adresem stormstreaming.com, a zawierającej produkty i usługi oferowane przez firmę Web-Anatomy s.c. z siedzibą w Polsce (zwanej dalej jako Usługodawca)
  • Niniejszy regulamin określa relacje pomiędzy Usługodawcą, a Tobą – użytkownikiem strony lub też klientem Usługodawcy.
 • Definicje
  • Używane w niniejszej umowie pojęcia mają następujące znaczenie:
   • Regulamin - oznacza ten regulamin i jego warunki
   • Użytkownik - osoba odwiedzająca i korzystająca ze Strony WWW;
   • Klient - użytkownik dokonujący zakupu Usług i Produktów poprzez Stronę WWW;
   • Strona - strona internetowa podstępna pod adresem: stormstreaming.com;
   • Oprogramowanie - oznacza oprogramowanie tworzone i dystrybuowane przez Usługodawcę;
   • Produkty - oznacza Oprogramowanie oferowane w formie licencji;
   • Usługi - oznacza Oprogramowanie oferowane w formie usług;
   • Wsparcie techniczne - oznacza zapewnienie pomocy technicznej przez Licencjodawcę względem Oprogramowania;
   • Klucz licencyjny - oznacza alfanumeryczny kod, który wymagany jest do uruchomienia Oprogramowania, a dostarczany przez Usługodawcę;
   • Dokumentacja techniczna - oznacza materiały w formie pisanej i graficznej opisujące działanie i funkcjonalność Oprogramowania;
   • Błąd programu - usterka w działaniu Oprogramowania;
   • Przykład - fragment programu lub skryptu ilustrujący działanie funkcjonalności Oprogramowania;
 • Dostęp do usług
  • Strona umożliwia dostęp do Produktów i Usług oferowanych przez Usługodawcę.
  • Produkty i Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia.
  • Usługodawca rezerwuje sobie prawo do zmiany informacji i ofert dostępnych na Stronie w dowolnym momencie, a w szczególności:
   • Usuwania lub ograniczania dostępności Produktów i Usług;
   • Zmian ich funkcjonalności;
   • Zmiany cen, w tym do okresowego wprowadzania promocji i obniżek;
   • Wydawania aktualizacji;
   • Dodawania nowych Produktów i Usług;
  • Poprzez Stronę możliwe jest realizowanie usługi Wsparcia technicznego oferowanej wraz Produktami i Usługami. Szczegółowe warunki uzyskania Wsparcia technicznego sprecyzowane są we właściwych umowach licencyjnych.
  • Dokumentacja techniczna dotycząca Produktów i Usług objęta jest autorskim prawem majątkowym. Nie zezwala się na jej kopiowanie ani modyfikowanie bez zgody Usługodawcy.
  • Usługodawca rezerwuje sobie prawo do ograniczenia dostępności swoich Produktów i Usług w wybranych krajach.
  • Wszelkie formy komunikacji z Usługodawcą odbywają się w języku angielskim.
 • Postanowienia ogólne
  • Celem dokonania zakupu Produktów i Usług Użytkownik jest zobowiązany do założenia konta na Stronie i jego poprawnej aktywacji poprzez wiadomość weryfikacyjną.
  • Założenie konta na Stronie jest bezpłatne i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
  • Logowanie na Stronie odbywa się poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła.
  • W każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat Użytkownik może usunąć swoje konto poprzez stosowną opcję na Stronie w zakładce „Ustawienia”. Usunięcie konta nie będzie możliwe w przypadku posiadania przez użytkownika aktywnych planów subskrypcyjnych dla Produktów lub aktywnych Usług.
  • W przypadku usunięcia Konta użytkownik utraci bezpowrotnie dostęp do wszystkich zakupionych Kluczy licencyjnych, jednak korzystanie z Oprogramowania jest dalej możliwe.
 • Prawa i obowiązki użytkownika
  • Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji o sobie, w tym w szczególności pełnego imienia i nazwiska oraz w przypadku reprezentowania podmiotu gospodarczego lub instytucji jej pełnych danych adresowych wraz z przynależnymi numerami identyfikacji podatkowej.
  • W przypadku gdy powyższe dane przestaną być aktualne, Użytkownik zobowiązany jest je niezwłocznie zaktualizować poprzez stosowny formularz na Stronie.
  • Zezwala się na posiadanie tylko jednego konta na Stronie. Konta zduplikowane będą usuwane.
  • Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swoich danych logowania i hasła względem osób i podmiotów trzecich.
  • Użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, przeczytał, rozumie i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • Płatności
  • Usługodawca jest uprawiony do pobierania opłat w ramach zakupów Produktów (licencji) i dostępu do Usług oferowanych na Stronie.
  • Szczegółowe cenniki poszczególnych Produktów i Usług znajdują się w dedykowanych im działach Strony WWW.
  • Usługodawca oferuje następujące metody płatności na swojej Stronie:
   • Opłata kartą kredytową lub debetową VISA/Mastercard.
   • Opłata w krypto walucie BTC (BitCoin)
   • Opłata przelewem bankowym.
  • Usługodawca nie gwarantuje ciągłej dostępności wszystkich metod płatniczych na Stronie.
  • Dostęp do zakupionych Produktów i Usług jest uzależniony od uzyskanego potwierdzania dokonania transakcji od operatora płatności i z zasady nie przekracza 30 minut z wyłączeniem płatności dokonanych przelewem bankowym.
  • W przypadku opłat dokonanych przelewem bankowym Produkty i Usługi zostaną udostępnione w przeciągu 36h od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Usługodawcy, niemniej Usługodawca będzie w tej kwestii działał bez zbędnej zwłoki.
  • W przypadku gdy otrzymana kwota opłaty jest mniejsza niż ustalona przez Usługodawcę cena Produktu lub Usługi, te nie będą wydane do momentu otrzymania kompletnej kwoty.
  • W przypadku braku uzyskania kompletnej kwoty za zakupiony Produkt lub Usługę w ciągu 30 dni, otrzymana kwota będzie zwracana Klientowi po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% tejże kwoty.
  • Usługodawca będzie wystawiał dokument sprzedażowy w postaci faktury VAT w terminie 7 dni od daty prawidłowego zaksięgowaniu wpłaty od Użytkownika.
  • Wszystkie ceny podane na Stronie Usługodawcy są cenami netto wyrażonymi w walucie Euro. W zależności od rezydencji podatkowej Licencjobiorcy do finalnej ceny może zostać doliczony stosowny podatek od towarów i usług (VAT).
  • Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia we własnym zakresie i zgłoszenia odpowiedniemu organowi podatkowemu wszystkich zobowiązań podatkowych w postaci podatku od wartości dodanej (VAT), podatku u źródła, ceł i tym podobnych.
 • Wymagania techniczne
  • Do prawidłowego i komfortowego korzystania ze Strony niezbędne jest:
   • Posiadanie urządzenia elektronicznego oferującego dostęp do Internetu poprzez przeglądarkę Internetową.
   • Włączoną obsługę plików Cookies.
   • W przypadku dokonywania zamówień i zakupów – aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 • Znaki handlowe
  • Nazwy Produktów i Usług, ich logotypy i elementy graficzne są zarejestrowanymi znakami handlowymi Usługodawcy w Unii Europejskiej lub/i innych krajach.
  • Usługodawca nie udziela się żadnych praw, tytułów ani licencji na wykorzystywanie znaków towarowych do niego należących. Powyższe jest możliwe w przypadku uzyskania stosownego zezwolenia.
  • Na Stronie WWW mogą pojawić się nazwy produktów i usług podmiotów trzecich. Nie są one w żaden sposób powiązane z Usługodawcą i mają charakter informacyjny lub porównawczy.
 • Inne
  • W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego kraju Usługodawcy.
  • Usługodawca może według własnego uznania zmieniać zapisy i warunki Regulaminu.
  • W przypadku modyfikacji treści niniejszego Regulaminu Usługodawca jest zobowiązany powiadomić zarejestrowanych Użytkowników i Klientów Strony o zmianach jej warunków za pośrednictwem poczty e-mail. Powyższe powiadomienie zostanie dostarczone na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail w terminie 15 dni przed planowanym wprowadzeniem nowych zapisów w życie.
  • Wszystkie dane zgromadzone przez Usługodawcę względem Użytkowników i Klientów będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, która dostępna jest na Stronie.
  • Usługodawca ma prawo w dowolnym momencie przenieść swoje zobowiązania wynikłe z niniejszej umowy na podmiot trzeci po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Użytkownika.
 • Dane kontaktowe
  • Dane kontaktowe Licencjodawcy:
  • Data publikacji: 14.12.2020
  • Wersja licencji: 1.00
Masz jakieś pytania?Skontaktuj się z nami i pozwól nam znaleźć odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie.Skontaktuj się z nami