14 / 12 / 2020

Polityka Prywatności serwisu
Storm Streaming

 • Informacja ogólne
  • Szanujemy Twoją prywatność i chronimy Twoje dane osobowe. Z tej Polityki Prywatności dowiesz się kim jesteśmy, skąd gromadzimy Twoje dane oraz w jaki sposób z nimi postępujemy. Znajdziesz ty także informacje na temat przysługujących Ci praw w związku z przetwarzaniem Twoich danych. Prosimy przeczytaj uważnie Politykę Prywatności zanim zaczniesz korzystać ze strony stormstreaming.com
 • Informacje o nas
  • Strona stormstreaming.com jest witryną należącą do spółki Web-Anatomy s.c. z siedzibą w Polsce, zajmującą się projektowaniem, tworzeniem i sprzedażą produktów i usług streamingowych.
  • O zasadach działania samej strony stormstreaming.com dowiesz się więcej z Regulaminu strony, który znajduje się pod adresem https://www.stormstreaming.com/terms-of-use
  • Ze Web-Anatomy s.c. możesz kontaktować się listownie na podany w ostatnim paragrafie tego dokumentu adres lub mailowo na:
  • Wszelkie nasze działania dotyczące danych osobowych opieramy o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części zwane „RODO”).
 • Dane, które przetwarzamy
  • Dane rejestracyjne – podczas rejestracji podajesz nam:
   • Imię i nazwisko,
   • Nazwę firmy (opcjonalnie),
   • Adres e-mail
   • Adres IP
  • Dane adresowanie
   • Miasto
   • Kod pocztowy
   • Ulica i numer budynku / mieszkania
   • Państwo
  • Dane spółki / organizacji
   • Pełna nazwa
   • VAT-UE (dla podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w Unii Europejskiej)
   • Numer identyfikacji podatkowej (np. NIP, ICC, TID)
  • Dane dotyczące zamówień - oprócz powyższych danych gromadzimy także informacje na Twój temat automatycznie w trakcie dokonywania przez Ciebie zakupów naszych usług i produktów. Zbieramy w szczególności informacje o historii zakupów, wolumenu, sposobach i kwotach dokonanych płatności.
  • Historia korespondencji - ponadto gromadzimy wiadomości, które kierujesz do nas bezpośrednio na adres e-mail oraz przez formularz kontaktowy.
  • Historia obsługi technicznej – w analogiczny sposób jak w przypadku korespondencji gromadzimy także wszystkie wiadomości, „tickety” z naszego systemu Obsługi technicznej.
 • Pliki Cookies
  • Pliki Cookies, to małe fragmenty tekstu, które strona stormstreaming.com wysyła do przeglądarki urządzenia (zapisywane są w pamięci stałej), którego się z nami łączysz, a przeglądarka wysyła je z powrotem do strony przy ponownych połączeniach. Wykorzystujemy pliki Cookies jedynie do zarządzania sesjami, a także w związku z korzystaniem z usługi Google Analitics.
  • Jeśli nie chcesz przetwarzania Twoich danych w związku z tworzeniem plików Cookies możesz temu zapobiec zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzystasz, aby zablokować wszystkie, bądź tylko niektóre pliki Cookies, lub ustawić ostrzeżenia o umieszczeniu lub uzyskiwaniu dostępu do Cookies przez strony internetowe. Możesz także ograniczyć umieszczanie lub dostęp do cookies korzystają z trybu prywatnego (incognito) w Twojej przeglądarce.
  • W celu kontroli funkcjonowania i ciągłego ulepszenia działania stormstreaming.com współpracujemy z dostawcą usług analitycznych. Umożliwiamy Google Ireland Limited wykorzystywanie Cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii w ramach korzystania z usługi Google Analytics. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Google znajdziesz tutaj: https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/
 • Cele i podstawy przetwarzania
  • Staramy się przetwarzać Twoje dane w jak najmniejszym zakresie i tylko wtedy, gdy jest to zgodne z przepisami prawa.
  • Zgromadzone dane na Twój temat wykorzystujemy głównie w celu wykonania zawartej z tobą umowy w szczególności do (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO):
   • obsługi działania usług i produktów dostępnych na stormstreaming.com oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa;
   • zakładania i zarządzania kontem Użytkownika;
   • zapewnienia obsługi konta Użytkowników, w tym rozwiązywanie problemów technicznych i możliwość kontaktu z właścicielem strony;
   • umożliwienia Użytkownikom realizacji umów zawartych w ramach funkcjonalności stormstreaming.com
  • Wykorzystujemy Twoje dane także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu stormstreaming.com (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO), którym jest:
   • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad regulaminu stormstreaming.com;
   • obsługi próśb Użytkowników przekazywanych na powyżej wskazany adres e-mail oraz poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
   • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych;
   • prowadzeniem analiz statystycznych.
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, dopóki nie wycofasz zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z ciążących na nas obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c) RODO), w szczególności dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • Okres przechowywania danych
  • Twoje dane osobowe przetwarzamy w czasie obowiązywania zawartej z Tobą umowy oraz po jej zakończeniu w celach:
   • dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej z Tobą umowy,
   • realizacji obowiązków prawnych, w tym w podatkowych i rachunkowych,
   • zapobiegania naruszeniom regulaminu
   • statystycznych i archiwizacyjnych.
  • W takich wypadkach Twoje dane osobowe możemy przetwarzać przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym umowa została rozwiązana.
 • Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom
  • Twoje dane osobowe przetwarzane w stormstreaming.com mogą być udostępniane instytucjom rządowym i europejskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Rezerwujemy sobie prawo udostępnienia Twojego adresu e-mail podmiotowi świadczącemu usługę wysyłki mailowej, celem informowania Ciebie o zmianach niniejszej polityki prywatności lub regulaminu strony stormstreaming.com.
  • Stormstreaming.com nie zamierza przetwarzać Twoich danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani wysyłać ich do organizacji międzynarodowych.
 • Uprawnienia dotyczące danych osobowych
  • Obowiązujące przepisy dotyczące danych osobowych, zawarte w RODO dają Ci uprawnienia, które będziemy niezwłocznie realizować na Twoje żądanie, nie później niż w okresie miesiąca. Jeżeli Twoje żądanie będzie bardzo skomplikowane lub żądałeś kilku praw równocześnie ich realizacja może zająć dłużej niż miesiąc. Wtedy poinformujemy Cię o wydłużeniu czasu załatwienia sprawy i na bieżąco będziemy przekazywać Ci informacje dotyczące jej realizacji. Co do zasady nie pobieramy opłat za realizację Twoich praw w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, jednak, jeśli Twoje żądania będą oczywiście niezasadne, nadmierne lub uporczywe będziemy naliczać uzasadnione opłaty za realizację Twoich żądań, a możemy nawet zaprzestać ich rozpoznawania.
  • Prawo dostępu do danych osobowych, polega na otrzymaniu informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, skąd je mamy, w jakim celu, komu je udostępniany i jak długo przechowujemy oraz ewentualnie uzyskanie kopii tych danych osobowych.
  • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych polega na żądaniu od nas poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych, które przetwarzamy.
  • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) polega na żądaniu usunięcia Twoich danych osobowych, gdy:
   • ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne dla celów, w których zostały zabrane;
   • wycofałeś zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych polega na żądaniu wstrzymania ich przetwarzania, gdy:
   • twierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe;
   • nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
   • dane są potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, mimo, że nie potrzebujemy już ich do naszych własnych celów przetwarzania;
   • gdy wniosłeś sprzeciw wobec naszego przetwarzania, ale weryfikujemy czy przetwarzanie Twoich danych w dalszym ciągu uzasadnione jest nadrzędnymi i prawnie uzasadnionymi podstawami.
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dotyczy sytuacji, gdy przetwarzamy je w oparciu prawnie uzasadniony interes (nasz lub osoby trzeciej), a z uwagi na Twoją szczególną sytuacją sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych wpływa na Twoje prawa lub wolności. Wobec wniesienia sprzeciwu usuniemy Twoje dane osobowe i nie będziemy dalej ich przetwarzać, chyba że okaże się, że prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych są ważniejsze od Twoich praw i wolności (np. przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom oraz zapewnienie bezpieczeństwa).
  • Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych polega na tym, że na Twoje żądanie przekazujemy Tobie lub wskazanemu przez Ciebie podmiotowi Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. To prawo dotyczy tylko tych danych osobowych, które przetwarzamy w systemach informatycznych, na podstawie zgody lub w związku z realizacją umowy.
  • Realizacja praw jest, co do zasady, bezpłatna: Nie będziesz musiał wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do Twoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). Możemy jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli Twoje żądanie jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach możemy również odmówić spełnienia Twojego żądania.
  • Pamiętaj, że masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Liczymy, że przed wniesieniem skargi, dasz nam szansę zrealizowania Twoich oczekiwań i wyjaśnienia wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych i zapraszamy Cię do kontaktu z nami przez adres e-mail lub formularz kontaktowy.
 • Zmiany polityki prywatności
  • Możemy zmieniać i dostosowywać Politykę prywatności do nowych funkcji stormstreaming.com W takim wypadku poinformujemy Cię o tym fakcie przesyłając wiadomość e-mail na adres przypisany do Twojego konta na stormstreaming.com
 • Dane kontaktowe
  • Dane kontaktowe Licencjodawcy:
  • Data publikacji: 14.12.2020
  • Wersja licencji: 1.00
Masz jakieś pytania?Skontaktuj się z nami i pozwól nam znaleźć odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie.Skontaktuj się z nami